Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities

 1. CliŽnt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Doemee.be een overeenkomst heeft afgesloten.
 2. Doemee.be: AS Hosting handelend onder de naam Doemee.be
 3. Product: hardware, software en/of software-aanpassingen waar Doemee.be de maker van is, implementatie van computer netwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdeskfuncties, het bieden van datacommunicatie en andere overgekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.
 4. Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van CliŽnt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.
 5. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 6. Schijfruimte: opslagruimte die Doemee.be aan een CliŽnt ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het beschikbaar stellen van een website.
 7. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Doemee.be de CliŽnt toegang verleent tot de datacommunicatie voorzieningen.
 8. Website: een of meerdere internetpagina's.

Artikel 2 / Toepassing
 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Doemee.be gaat de cliŽnt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen Doemee.be en haar CliŽnt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Doemee.be is ondertekend.
 3. Doemee.be zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.

Artikel 3 / Verplichtingen Doemee.be
 1. Doemee.be zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.
 2. CliŽnt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product.
 3. Doemee.be zal een redelijke inspanning leveren om haar Produkt zoals overgekomen te leveren.
 4. Doemee.be onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere data van cliŽnt en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij Doemee.be hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 / Verplichtingen CliŽnt
 1. De CliŽnt stelt Doemee.be steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum, bij gebreke waarbij de datum van ontvangst van mededeling door Doemee.be als ingangsdatum zal gelden.
 2. CliŽnt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is.
 3. CliŽnt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt CliŽnt zich ervan overige cliŽnten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de CliŽnt verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de CliŽnt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Doemee.be, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. CliŽnt vrijwaart Doemee.be van alle juridische claims met betrekking tot de door CliŽnt opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b,c en d voor rekening van CliŽnt.

Artikel 5 / Wanprestatie
 1. Doemee.be behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van cliŽnt en na schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. Daarnaast behoudt Doemee.be zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van Doemee.be in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

Artikel 6 / Aansprakelijkheid
 1. Doemee.be behoudt zich het recht voor van haar cliŽnten te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Doemee.be niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
 2. Doemee.be is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals bijvoorbeeld computervirussen. Doemee.be mag daarvoor antivirus software draaien om de schade op haar systemen te beperken en geÔfecteerde bestanden te verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
 3. Doemee.be is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Doemee.be is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van het Product veroorzaakt door derden.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Doemee.be is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 6. Doemee.be is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Doemee.be werkzaam zijn.

Artikel 7 / Betaling
 1. De cliŽnt dient de door Doemee.be uitgeschreven rekeningen via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de cliŽnt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Doemee.be bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van Ä 250,-.
 2. Alle door Doemee.be uit de overeenkomst met de cliŽnt voortvloeiende kosten komen voor rekening van de CliŽnt.
 3. Door de CliŽnt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Doemee.be mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor de CliŽnt.
 6. Indien de CliŽnt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Doemee.be, is hetgeen hij uit de hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Doemee.be is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, ten einde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Doemee.be volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Doemee.be te specificeren kosten.

Artikel 8 / Eigendomsvoorbehoud
 1. Doemee.be behoudt zich het eigendom voor alle door haar geleverde Produkten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Doemee.be aan de CliŽnt geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen door Doemee.be ten behoeve van de CliŽnt in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Doemee.be van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de CliŽnt in de nakoming van de tussen Doemee.be en de CliŽnt gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

Artikel 9 / Intellectueel eigendom
 1. De CliŽnt verkrijgt niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het product geleverd door Doemee.be.
 2. Het is de CliŽnt niet toegestaan om zonder toestemming van Doemee.be aan haar geleverde software van derden en complete- alsmede deelprodukten ontwikkeld door Doemee.be door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Doemee.be te hebben verkregen.
 3. Het is Doemee.be niet toegestaan om zonder toestemming van CliŽnt de door CliŽnt geplaatste software en/of beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door contractant op de webserver van Doemee.be of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van CliŽnt, uitgezonderd het overeengekome uit de overeenkomst.

Artikel 10 / Overmacht
 1. Doemee.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.
 2. Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de cliŽnt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Doemee.be enig voordeel mocht hebben.
 3. Doemee.be is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het Systeem door niet aan Doemee.be toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.

Artikel 11 / BeŽindiging
 1. De cliŽnt is ten allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden, hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen.
 2. Indien er geen ontbindingstermijn is overeengekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van 3 maanden.
 3. Indien Doemee.be met een cliŽnt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zal bij tussentijdse beŽindiging van de overeenkomst door de cliŽnt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijke opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd naar rato worden gefactureerd.
 4. Doemee.be heeft het recht de overeenkomst met een cliŽnt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien de cliŽnt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in sursťance van betaling verkeerd.

Artikel 12 / Slotbepalingen
 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Doemee.be heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan CliŽnt. CliŽnt kan de overeenkomst opzeggen tegen de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met CliŽnt zullen naar rato worden afgerekend.
 4. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 5. Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.

Aanvulling Algemene Voorwaarden
 1. De provider zorgt voor de duur van de overeenkomst voor aanwezigheid van contractant op Internet.
 2. Het is contractant niet toegestaan de toegewezen ruimte op internet te gebruiken voor de verspreiding van erotisch, mp3, wharez, illegaal en/of anderzijds kwetsend materiaal zonder toestemming van provider.
 3. De contractant krijgt de beschikking over statistieken om het bezoek aan zijn server(s) te analyseren. De statistieken worden dagelijks geactualiseerd.
 4. De contractant krijgt geen IP-adressen ter beschikking.
 5. De provider heeft geen zeggenschap over de inhoud van de door contractant aangeboden data, behalve de voorkomende gevallen van artikel 2.
 6. Contractant vrijwaart de provider van alle juridische claims met betrekking tot de door contractant geplaatste data. De provider is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van contractant. Schade welk door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door contractant wordt toegebracht, is voor rekening van contractant.
 7. De provider behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van contractant en na schriftelijke waarschuwing, de server en/of het hosting pakket af te sluiten van het internet. De provider behoud zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van de provider in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten ten laste van contractant.
 8. De provider is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de server door niet aan provider toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.
 9. Provider zal onderhoud waarvoor de server van contractant opnieuw moet worden opgestart of tijdelijk moet worden uitgeschakeld doen op maandagavond van 18:00 tot 22:00. Voor onderhoud aan de server buiten deze tijdsspanne zal provider in overleg treden met contractant.
 10. Provider hanteert voor onderhoud aan haar netwerk een onderhoudsraam van elke dinsdag en donderdag van 04:00 tot en met 07:00. Gedurende dit raam zal de verbinding beschikbaar blijven, maar kan provider de prestaties niet garanderen.
 11. Onderhoud waarbij de verbinding niet beschikbaar is zal minimaal 2 dagen vantevoren worden aangekondigd.
 12. De provider streeft er naar de tijd dat een verbinding niet beschikbaar is maximaal 5 uren bedraagt.
 13. De termijn van deze overeenkomst is 12 maanden. Aan het einde van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch en stilzwijgend voor telkens een periode van 12 maanden verlengd, tenzij contractant tenminste 3 maanden voor het einde van afloop van de overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan de provider heeft kenbaar gemaakt de overeenkomst te willen beŽindigen.
 14. Alle vermelde bedragen zijn inclusief btw.
 15. Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke gratis zijn op te vragen bij Doemee.be.

Deze voorwaarden zijn op 1 juni 2017 voor het laatst gewijzigd.Acceptable Use Policy
Laatste wijziging: 1 juni 2017


AUP (Acceptable Use Policy) van Doemee.be (handelsnaam van AS Hosting) Doemee.be' Acceptable Use Policy ("AUP") is bedoeld om klanten en gebruikers duidelijkheid te geven over wat Doemee.be van hen verwacht wanneer ze gebruikmaken van onze diensten. Alle gebruikers van Doemee.be-services, in welke vorm dan ook, zijn gebonden aan deze Acceptable Use Policy en onze Algemene Voorwaarden.

Belangrijk: alle betalingen aan Doemee.be zijn bindend, er wordt geen restitutie verleend

Doemee.be ondersteunt de ongecensureerde uitwisseling van informatie en ideeőģ over het Internet en wij monitoren, onder normale omstandigheden, de activiteiten van onze gebruikers niet actief. Doemee.be controleert websites, nieuwsgroepen en e-mailverkeer niet inhoudelijk. Ingevolge onze Algemene Voorwaarden is het Doemee.be echter wel toegestaan om materiaal dat naar ons oordeel illegaal is, schadeclaims tot gevolg kan hebben en/of strijdig is met deze AUP te verwijderen. Doemee.be kan eventueel met bevoegde autoriteiten en/of andere derde partijen samenwerken om criminele en andere ongewenste activiteiten te onderzoeken. Eventueel handelen van gebruikers in strijd met deze AUP kan resulteren in de beő©ndiging of opschorting van uw Doemee.be accounts en acties als beschreven in diverse artikelen hieronder zonder voorafgaande in kennis stelling.

Dit document is bedoeld om uitleg te verschaffen over Doemee.be' AUP. Redenen voor het instellen van een AUP zijn onder andere:
1. Garanderen van een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten
2. Garanderen van de veiligheid en privacy van onze systemen en ons netwerk alsmede systemen en netwerken van derden
3. Voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen
4. Instandhouden van onze reputatie als een verantwoorde serviceprovider
5. Aanmoedigen van verantwoord gebruik van het Internet; ontmoedigen van activiteiten die de waarde en bruikbaarheid van Internet diensten verminderen
6. Waarborgen van Internet als medium voor vrije meningsuiting en uitwisseling van informatie
7. Waarborgen van de privacy en security van individuele gebruikers

U mag uw dedicated rack, dedicated server of virtuele site niet gebruiken om materiaal te publiceren dat naar het oordeel van Doemee.be illegaal, aanstootgevend, ongepast of ongewenst is. Het woord 'materiaal' dient hierbij te worden opgevat als alle communicatie omvattende geschreven woord, graphics (foto's, illustraties, afbeeldingen, tekeningen, logo's), executable programma's, video-opnames en audio-opnames.

Indien uw Doemee.be account wordt gebruikt voor activiteiten in strijd met onze AUP of Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor uw account te beő©ndigen zonder bericht vooraf. Wij geven er de voorkeur aan klanten vooraf te berichten over dergelijke ongewenste activiteiten en ze de mogelijkheid te geven gepaste actie te ondernemen ter voorkoming van deze activiteiten. Ernstige schendingen van onze AUP en Algemene Voorwaarden resulteren echter in onmiddellijke beő©ndiging van de dienstverlening. Ons eventuele falen, om welke reden dan ook, in het strikt controleren en nakomen van dit beleid kan op geen enkele manier opgevat worden als een vrijbrief voor ongewenst gedrag. Doemee.be kan haar rechten op elk moment alsnog laten gelden en haar beleid dwingend opleggen aan overtreders.

Voor vragen over deze AUP kunt u contact opnemen met abuse@Doemee.be.com.


SCHENDINGEN VAN Doemee.be' ACCEPTABLE USE POLICY

De volgende punten worden beschouwd als schendingen van de AUP:
1. Illegaal gebruik: de diensten van Doemee.be mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of de ondersteuning van illegale activiteiten. Doemee.be behoudt zich het recht voor om met bevoegde instanties en/of gedupeerden samen te werken bij onderzoek naar vermeende illegale praktijken.

2. Schade aan minderjarigen: gebruik van diensten van Doemee.be die schade toebrengen aan of die pogen schade toe te brengen aan minderjarigen. Er wordt hier voornamelijk maar niet uitsluitend het tegengaan van kinderpornografie beoogd.

3. Bedreiging: de diensten van Doemee.be mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat dreigementen en/of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en/of bezittingen.
4. Stalken of lastigvallen: de diensten van Doemee.be mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat iemand lastig valt en/of stalkt.

5. Frauduleuze activiteiten: de diensten van Doemee.be mogen niet worden gebruikt voor het doen van frauduleuze aanbiedingen goederen en/of diensten te kopen of te verkopen of om oplichtingspraktijken als pyramidespelen, kettingbrieven e.d. te promoten.

6. Oplichting of voordoen als iemand anders: het toevoegen, verwijderen of aanpassen van netwerkheaders in een poging iemand te misleiden of op te lichten is verboden. Uzelf voordoen als iemand anders door vervalste headers of andere informatie betreffende de identiteit van een persoon is verboden. Het gebruik van anonieme remailers of nicknames valt niet onder het verbod van dit artikel.

7. Ongevraagde commerciő¨e e-mail / Ongevraagde bulk e-mail (SPAM): de diensten van Doemee.be mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde commerciő¨e e- mail en ongevraagde bulk-e-mail. Overtredingen van dit type leiden tot directe afsluiting van het desbetreffende Doemee.be account.

BELANGRIJK BERICHT:
Diensten en/of servers die spammers ondersteunen of die ervoor zorgen dat onze IP-adressen in een van de spamdatabases terecht komen, worden direct afgesloten en/of verwijderd uit ons netwerk. De server wordt pas weer aangesloten vanaf het moment dat u garandeert dat u alle sporen van het bedoelde materiaal heeft verwijderd en u ons toestemming verleent en daartoe toegang tot de server verschaft om te kunnen controleren dat al het materiaal inderdaad volledig is verwijderd. Een eventuele tweede overtreding leidt tot onmiddellijke permanente verwijdering van de server uit ons netwerk zonder bericht vooraf.

8. E-mail- of nieuwsbombardementen: kwaadaardige opzet om het een ander onmogelijk te maken gebruik te maken van electronische mail en/of nieuwsdiensten leidt tot beő©ndiging van het desbetreffende Doemee.be account.

9. E-mail- of berichtvervalsing: vervalsing van een berichtheader, gedeeltelijk of geheel, van enige elektronische transmissie ontstaan of komend via een dienst van Doemee.be is een schending van deze AUP.

10. Usenet spamming: Doemee.be tolereert geen misbruik van haar netwerk voor het plaatsen van berichten of commerciő¨e advertenties die tegen de regels, FAQ of statuten van een nieuwsgroep of mailinglist ingaan. Commerciő¨e boodschappen die conform de regelementen van een nieuwsgroep of mailinglist zijn of die door de ontvangers specifiek gevraagd worden zijn wel toegestaan.

11. Ongeauthoriseerde toegang: misbruik van de diensten van Doemee.be om toegang te krijgen of pogingen daartoe te ondernemen tot accounts van derden is niet toegestaan. Het penetreren van beveiligingen van hardware of software van Doemee.be en/of derden is niet toegestaan. Bovenstaande gevallen leiden tot onmiddellijke beő©ndiging van uw account ongeacht het feit of er daadwerkelijk schade is aangericht.

12. Inbreuk op copyright of handelsmerken: gebruik van de diensten van Doemee.be om op welke manier dan ook zaken te distribueren waar een copyright of handelsmerk op rust of die een patent, bedrijfsgeheim of andere rechten van derden schenden is niet toegestaan. Voorbeelden zijn o.a. het zonder toestemming kopiő≤en van materiaal met een copyright, de digitalisatie en verspreiding van foto's uit boeken, magazines en andere bronnen met een copyright en het zonder toestemming verspreiden van software met een copyright.

13. Verzamelen van persoonlijke gegevens: gebruik van de diensten van Doemee.be voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van derden zonder dat zij daar vanaf weten en daar toestemming voor hebben gegeven.

14. Netwerkverstoringen en andere vijandige activiteiten: gebruik van de diensten van Doemee.be voor activiteiten die de mogelijkheid van derden om gebruik te maken van de diensten van Doemee.be en/of het Internet vehinderen of verstoren is niet toegestaan. Dit omvat o.a. DoS- en DDoS-aanvallen op systemen van Doemee.be en/of derden en andere ongewenste en illegale activiteiten. Misbruik leidt tot onmiddellijke opheffing van uw Doemee.be account.

15. Verspreiding van virussen: opzettelijke verspreiding van software die erop gericht is schade toe te brengen aan de systemen, software en data van derden en/of die derden lasting valt en/of bedreigt is verboden en leidt tot onmiddellijke opheffing van uw account.

16. Aansprakelijkheid voor derden: gebruikers van Doemee.be zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die derden ondernemen, met gebruikmaking van hun account, die de richtlijnen in deze Acceptable Use Policy overtreden.

17. Schendingen van Doemee.be Virtuele Accounts: het is absoluut verboden om op Virtuele Accounts pornografisch material of IRC-servers te hosten zonder voorafgaande toestemming. Virtuele server accounts die betrapt worden op het hosten van dergelijk materiaal worden direct afgesloten zonder dat er sprake is van teruggave van vooruitbetaalde bedragen.

18. IRC-netwerken: het is absoluut verboden een IRC-server te hosten die onderdeel is van, of verbonden is met een ander IRC-netwerk of server. Servers die deze regel overtreden zullen onmiddellijk verwijderd worden uit ons netwerk. De server wordt pas weer geactiveerd op het moment dat alle sporen van de IRC-server zijn verwijderd en Doemee.be toegang heeft gekregen tot uw server om dat te controleren. Elke server die voor een tweede keer betrapt wordt zal onmiddellijk, maar dan permanent, verwijderd worden.


SECURITY

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle misbruik van uw account, zelfs als de ongewenste activiteiten door een vriend, familielid, gast of medewerker werden uitgevoerd. U moet dus de benodigde stappen ondernemen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang krijgen tot uw account. Bovendien mag u niet met uw account proberen toegang te krijgen tot een ander netwerk of andere server zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen.
- Uw wachtwoord geeft u toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord geheim te houden.

- Het is verboden uw wachtwoord en de toegang tot uw account te delen met anderen. U dient te voorkomen dat anderen uw account gebruiken aangezien u verantwoordelijk bent voor dit gebruik.

- Het is streng verboden te proberen de inloggegevens van een andere gebruiker te achterhalen. Dit kan leiden tot de beő©ndiging van uw account.

- U moet de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen om misbruik van derden van uw account te voorkomen.

- Het is niet toegestaan gebruikersidentificatie of de beveiliging van host, netwerk of account te omzeilen. Dit omvat o.a. het verschaffen van toegang tot data die niet voor u is bedoeld, inloggen op of gebruik maken van een server of account waarvoor u geen expliciete toestemming heeft gekregen of het scannen van de beveiliging van andere netwerken. Het gebruik van of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om securitymaatregelen te omzeilen of te doorbreken is verboden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. programma's die wachtwoorden raden, tools die beveiligingen kunnen kraken en tools die netwerken scannen op lekken in de beveiliging.

- Denial of Service (DoS)-aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen, e- mailbommen en dergelijke zijn niet toegestaan.

- Gebruikers die de beveiliging van systemen of netwerken trachten te omzeilen of doorbreken kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd worden. Doemee.be zal volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden die dergelijke zaken onderzoeken.


NETWERKPRESTATIES

De accounts van Doemee.be delen verschillende voorzieningen. Excessief gebruik of misbruik van deze voorzieningen door een klant kan negatieve gevolgen hebben voor alle andere klanten. Misbruik en gebruik van het netwerk, CPU-tijd, geheugen, schijfruimte en sessies op een manier die een onevenredig beslag leggen op de voorzieningen zijn verboden onder deze AUP en kunnen leiden tot beő©ndiging van uw account of limitering van deze activiteiten.


RAPPORTEREN VAN OVERTREDINGEN VAN DEZE AUP

Doemee.be verzoekt eenieder die gelooft dat er een overtreding van deze AUP heeft plaatsgevonden deze overtreding te melden aan onze abuse-afdeling op abuse@Doemee.be.com.

Indien mogelijk graag de volgende gegevens meesturen:
- Het IP-adres waarvandaan de vermeende overtreding is begaan
- De datum en het tijdstip van de vermeende overtreding met de tijdzone of het verschil met GMT
- Bewijs van de vermeende overtreding

E-mail met volledige headerinformatie en systeem-logfiles voldoen aan bovenstaand informatieverzoek. Andere situaties vereisen andere methoden voor het leveren van de gevraagde informatie.

Doemee.be kan een of meer van de volgende acties ondernemen als gevolg van klachten:
- Geschreven of verbale waarschuwingen
- Stopzetten van de mogelijkheid van het posten in nieuwsgroepen van een lid
- Stopzetten van een account van een lid
- BeŽindigen van een account van een lid
- In rekening brengen van administratieve en/of heractiveringskosten
- Schade claimen en juridische stappen ondernemen


AANPASSINGEN VAN DEZE ACCEPTABLE USE POLICY

Doemee.be behoudt zich het recht voor deze AUP en haar Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten en voorwaarden te herzien, aan te passen of uit te breiden op enig moment. Notificatie van wijzigingen vindt plaats in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden.


Verzin een .be domein- naam die bij u past!


Domeinnaam vrij?
Hostingpakketten